Regulamin

„II Bieg Kobiet” w Szczecinku

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej wśród kobiet,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych Parku Miejskiego w Szczecinku.

2. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,

3. Współorganizatorzy:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Marszałka Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek,

4. Partnerzy:

 • Miasto Szczecinek,
 • Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

5. Termin i miejsce:

 • Rozpoczęcie imprezy godzina 09:00 w dniu 07.03.2020 r.
 • Biegi start godzina: 11:00.
 • Marsz Nordic Walking start 11:10
 • Miejsce – Stadion Miejski w Szczecinku im. Czesława Lisa ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 78-400 Szczecinek

6. Zasady uczestnictwa:

W biegu może wziąć udział każda zawodniczka, która w dniu startu ukończyła 16 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem). Zawodniczki w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

7. Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:

W dniu zawodów, tj. w niedzielę 07.03.2020 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinku im. Czesława Lisa przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1. Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking - od 09:00 do 10:45,
 • Biegi – od 09:00 do 10:45.

8. Zgłoszenia:

 • rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
 • zapisy na stronie: biegiszczecinek.pl
 • rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 04.03.2020 r. lub wyczerpania limitu uczestników.
 • podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 • limit uczestników:

• łącznie 350 osób dla biegu i marszu Nordic Walking,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

9. Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową na terenie Parku Miejskiego w Szczecinku,
 • dystans biegów: 5 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie.
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

10. Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

11. Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

12. Zasady finansowania:

Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest płatny i wynosi 55 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku.
Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Opłaty wnoszone są na konto organizatora.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.

13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • toalety dla uczestników biegu znajdują się na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinku,
 • wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony,
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.


Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

Jeżeli masz jakieś pytania lub problemy to zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Umożliwi on szybki kontakt z organizatorem i administratorem systemu.

Kliknij tutaj aby zgłosić problem