Regulamin

„II Bieg Kobiet” w Szczecinku

1. Cel zawodów:

 • popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia,
 • promowanie aktywności fizycznej wśród kobiet,
 • umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
 • promocja walorów turystycznych Parku Miejskiego w Szczecinku.

2. Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,

3. Współorganizatorzy:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Marszałka Piłsudskiego 3, 78-400 Szczecinek,

4. Partnerzy:

 • Miasto Szczecinek,
 • Starostwo Powiatowe w Szczecinku,
 • Urząd Miejski w Bornem Sulinowie,
 • Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Ratownicza TADMED.

5. Termin i miejsce:

 • Rozpoczęcie imprezy godzina 09:00 w dniu 07.03.2020 r.
 • Biegi start godzina: 11:00.
 • Marsz Nordic Walking start 11:10
 • Miejsce – Stadion Miejski w Szczecinku im. Czesława Lisa ul. Marszałka Piłsudskiego 1, 78-400 Szczecinek

6. Zasady uczestnictwa:

W biegu może wziąć udział każda zawodniczka, która w dniu startu ukończyła 16 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem). Zawodniczki w wieku poniżej 18 lat muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.
Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami.
Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem.
Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

7. Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych:

W dniu zawodów, tj. w niedzielę 07.03.2020 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinku im. Czesława Lisa przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1. Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach:

 • Nordic Walking - od 09:00 do 10:45,
 • Biegi – od 09:00 do 10:45.

8. Zgłoszenia:

 • rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
 • zapisy na stronie: biegiszczecinek.pl
 • rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 04.03.2020 r. lub wyczerpania limitu uczestników.
 • podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
 • limit uczestników:

• łącznie 350 osób dla biegu i marszu Nordic Walking,

UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

9. Trasa:

 • trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową na terenie Parku Miejskiego w Szczecinku,
 • dystans biegów: 5 km,
 • dystans Nordic Walking 5 km,
 • dokonywany będzie pomiar czasu,
 • w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
 • punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie.
 • punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.

10. Kategorie:

Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii:

 • OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
 • OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

11. Nagrody:

Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

12. Zasady finansowania:

Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest płatny i wynosi 55 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Stowarzyszenie Amazonek w Szczecinku.
Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Opłaty wnoszone są na konto organizatora.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.

13. Postanowienia końcowe:

 • zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
 • organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
 • każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko,
 • obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
 • Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 • udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 • publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 • toalety dla uczestników biegu znajdują się na terenie Stadionu Miejskiego w Szczecinku,
 • wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
 • parking dla zawodników zostanie wyznaczony,
 • interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.


Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem